ЗДОРОВ'Я

Home | СІМЕЙНЕ КОЛО | ЗДОРОВ'Я

Будь-яка людина може зіткнутися з проблемою погіршення пам'яті та уваги

image
  Це може бути викликано нестачею вітамінів в організмі. Виправити проблему нескладно. Головне — додати до раціону продукти, які містять необхідні для хорошої пам’яті і концентрації
Full story
image

Томат здатний відновлювати легені колишніх курців

  Щорічно понад 55% нікотинозалежних людей намагаються здобути перемогу над шкідливою звичкою. Відмова від сигарет дозволяє людині уникнути цілої низки захворювань, у тому числі хронічної обструктивної...
Full story
image

Гарячий чай може стати причиною раку стравоходу

  Но­ве до­слі­джен­ня, про­ве­де­не вче­ни­ми у Ки­таї, за­свід­чи­ло, що зви­чай­ний чай, на­грі­тий до 65°С, у по­єд­нан­ні з над­мір­ним вжи­ван­ням ал­ко­го­лю або при ін­тен­сив­но­му ку­рін­ні був по­в’яза­ний...
Full story
image

Від післяпологової депресії допоможе спів

  Ма­ми, які страж­да­ли на піс­ля­по­ло­го­ву де­пре­сію, що від­ві­дува­ли зі сво­їми но­во­на­ро­дже­ни­ми діть­ми гру­по­ві за­нят­тя зі спі­ву, знач­но швид­ше по­збу­ва­ли­ся від симп­то­мів за­хво­рю­ван­ня. Результати дослідження були...
Full story
image

Регулярне недосипання зменшує об'єм головного мозку

  Кож­на лю­ди­на ра­но чи піз­но сти­кає­ть­ся з проб­ле­мою не­до­си­пан­ня. Ба­га­то­го­дин­на за­йня­тість про­тя­гом дня і ма­лень­кий від­рі­зок ча­су, кот­рий за­ли­ша­єть­ся для сну, при­зво­дять до то­го, що...
Full story
image

Яблуко замінить чашку кави

  Фа­хів­ці в га­лу­зі хар­чу­ван­ня ре­ко­мен­ду­ють за­мі­ни­ти ран­ко­ву ка­ву яб­лу­ком. Цей фрукт при­не­се біль­ше ко­рис­ті ор­га­ніз­му лю­ди­ни і до­по­мо­же швид­ше про­ки­ну­ти­ся. Величезна кількість людей в усьому...
Full story
image

Зелений час – суперпродукт для здоров'я

  Лон­дон­ський діє­то­лог Ге­ор­гі­ос Те­ніх­ріс­тос до­слі­див влас­ти­во­сті і ко­ристь трьох про­дук­тів — зе­ле­но­го чаю, кур­ку­ми і ка­као. Спеціаліст у сфері дієтології назвав кращий серед них продукт...
Full story
image

Регулярне вживання риби підвищує рівень IQ

  Більш ви­со­ким рів­нем ін­те­лек­ту во­ло­ді­ють ді­ти, які їдять ри­бу як мі­ні­мум раз на тиж­день. Про це йдеть­ся у но­во­му до­слі­джен­ні. Вживання морепродуктів не рідше одного...
Full story
image

Як гра перетворюється на хворобу

  Для лю­дей, які страж­да­ють на нер­во­ві, пси­хіч­ні за­хво­рю­ван­ня, влас­ти­во за­пе­ре­чен­ня проб­ле­ми. «Так, я п’ю кіль­ка ра­зів на тиж­день, але ж я мо­жу зу­пи­ни­ти­сь, який же...
Full story
image

Синдром хронічної втоми: що з ним робити?

  За спос­те­ре­жен­ня­ми фа­хів­ців, синд­ром хро­ніч­ної вто­ми — од­на з най­по­ши­ре­ні­ших па­то­ло­гій на­шо­го ча­су, го­лов­ною озна­кою якої є не­вмо­ти­во­ва­на ви­ра­же­на за­галь­на слаб­кість, що спос­те­рі­гає­ть­ся три­ва­лий час...
Full story
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last total: 2078 | displaying: 1 - 10
Subscribe to Newsletter
: