Кожна затяжка — крок до раку

0
131

Легені «пасивних» курців також у небезпеці!

«Рак легенів» — для багатьох цей діагноз звучить як вирок. Агресивний, важко піддається лікуванню. Його рідко виявляють на ранніх стадіях. Це те, що більшість із нас знає про цю хворобу. Проте рак легенів можна не лише успішно вилікувати, а й запобігти йому. У першу чергу — позбувшись шкідливої звички. За останні вісім років рівень тютюнопаління серед дорослих в Україні знизився на 20%, серед підлітків — майже на 40% (за даними Центру громадського здоров’я МОЗ України).

Один відсоток — стіль­ки пацієнтів із раком хворіло на рак леге­нів наприкінці ХІХ століття. На початку ХХ ця цифра зросла до 10−15%. Сьогодні рак ле­гень — причина смерті № 1 се­ред усіх видів раку. Щороку недугу виявляють у 1,3 млн. осіб. Помирає — понад 2 млн. хворих.

За словами відомого про­фесора, онколога, авто­ра монографії «Медичні по­милки в онкології» Бориса Білинського, «в Україні рак легенів щороку діагностують у близько 50 осіб на 100 тисяч населення, причому смерт­ність до одного року серед них становить 66,5%. На по­чатковій фазі свого розвитку рак легенів виступає або як безсимптомне захворювання, або як позбавлене специфіч­них симптомів і дає картину, схожу на супутні респіраторні хвороби».

«У 85% випадків причиною раку легенів є тривале тютю­нопаління», — наводить ста­тистику польське видання Nie zapominaj o zdrowiu. У цигар­ковому димі міститься понад сто різних канцерогенів (ре­човин, які викликають рак). У групі ризику опиняються та­кож «пасивні» курці — у їхні ди­хальні шляхи потрапляють ті самі речовини, якими добро­вільно отруює себе їхній спів­мешканець чи колега по ро­боті.

Ще один чинник появи пух­лини у легенях — забруднене повітря (особливо продукта­ми згоряння вугілля). Частин­ки шкідливих сполук накопи­чуються у легеневій тканині, даючи «зелене світло» злоя­кісним процесам. Найбільше ризикують люди, які працюють на підприємствах зі шкідливи­ми умовами — щодня контакту­ють з арсеном, оловом, кадмі­єм, нікелем та ртуттю, а також азбестом і радіоактивними речовинами (зокрема радо­ном). «Рак легенів пов’язаний із промисловими регіонами, і тому в умовах України він зна­чно частіше трапляється на південному сході, ніж на за­ході. У світових масштабах він також пов’язаний з промис­лово розвинутими країнами (США, Японія, Західна Євро­па)», — пояснює Борис Білин­ський.

Більша ймовірність захво­ріти у тих, у кого є генетична схильність до цієї недуги.

Клінічно вирізняють два типи раку легенів — дрібно- і недрібноклітинний. Дрібно­клітинний, який виявляють у кожного п’ятого пацієнта із раком легень, — гірший варі­ант: агресивний, швидко дає метастази, на ранніх стадіях має прихований перебіг. У та­ких хворих — найбільш песи­містичні прогнози виживання. «Як правило, — кажуть лікарі, — дрібноклітинний рак є карою за тривале тютюнопаління (хворіють переважно курці)».

Недрібноклітинний рак, своєю чергою, ділиться на плоско-, крупноклітинний та аденокарциному. Останній ва­ріант найчастіше зустрічаєть­ся в осіб, які не курять.

Довший час хворий може не відчувати жодних ознак хвороби. Єдине, що може за­непокоїти, — кашель. Якщо ку­рите і помітили, що почали по­кашлювати, — негайно зробіть рентген грудної клітки. Час­то це — єдиний симптом раку! За статистикою, кожен чет­вертий хворий дізнається про свій діагноз при профілактич­ному обстеженні. До кашлю може приєднуватися свистя­че, поверхневе дихання, за­дишка, біль у грудній клітці, кровохаркання. Ще одна три­вожна ознака — часто реци­дивуючий бронхіт, який важко піддається лікуванню.

Усі види раку (не тільки рак легенів) супроводжуються за­гальною слабкістю, втратою ваги, болем у кістках і сугло­бах, підвищенням температу­ри тіла та змінами настрою. Якщо на рентгензнімку лі­кар побачить зміни, скерує на комп’ютерну томографію або відразу на ПЕТ-КТ — найбільш ефективний на сьогодні метод діагностики онкологічних за­хворювань.

Щоб дізнатися будову пух­лини (це необхідно для вибо­ру правильної тактики лікуван­ня), проведуть бронхоскопію із забором зразків легеневої тканини, які відправлять на гістологічне дослідження. На­ступний крок — морфологічне (під мікроскопом) досліджен­ня слини, серозної рідини з порожнини плеври та матеріа­лів біопсії, а також проведен­ня лабораторних аналізів на онкомаркери (речовин в ор­ганізмі, підвищення яких може вказувати на той чи інший вид раку).

Існує три методи лікування раку легенів: хірургічне вида­лення пухлини, хіміо- і про­менева терапії. Вибір так­тики лікування залежить від розміру і локалізації новоут­ворення, стадії хвороби та загального стану здоров’я пацієнта. Зараз активно ви­пробовується нова методика лікування раку — імунотера­пія, коли зі злоякісними клі­тинами бореться сама імун­на система пацієнта. Цього року двом ученим за науко­вий прорив у боротьбі з ра­ком присудили Нобелівську премію з медицини. Зокрема клінічні випробування проде­монстрували, що нова мето­дика (блокування білка PD-1, який придушує імунну відпо­відь на чужорідні агенти) до­помагає впоратися із важки­ми формами раку легенів.

Але яким очевидним не був би прогрес у науці, ні­кому не хочеться у майбут­ньому стати пацієнтом онко­диспансеру. Що робити, аби вберегтися від раку легенів? Навіть не починайте кури­ти, а якщо вже почали — ки­дайте! Шкідлива звичка ще нікого не довела до добра. Уникайте товариства курців. Якщо є смог, одягайте мас­ку з відповідним фільтром. Якщо працюєте на шкідливо­му виробництві або у вашій родині є випадки раку леге­нів, раз на рік робіть рентген грудної клітки.