Мед – жи­вий баль­за­м для тіла і душі

0
281

 

Унікальні якості ме­ду обумовлені йо­го скла­дом: вітаміни Е, С, В1, В2, В6, РР, провітамін А, біотин, нікотинова кис­ло­та, органічні та амінокислоти, фрук­то­за, глю­ко­за і близь­ко 40 мікроелементів (у їх числі – кальцій, фос­фор, магній, залізо, йод).

Вста­нов­ле­но, що бд­жо­ла ге­не­тич­но близь­ка до лю­ди­ни, а мед по своєму мінеральному скла­ду схо­жий зі скла­дом людської крові.

Цей вплив особ­ли­во помітно при догляді за шкірою. Су­ху шкіру мед добре зволожує і тонізує зав­дя­ки ви­со­ко­му вмісту цук­ру (близь­ко 80%). Жир­ну, з ши­ро­ки­ми по­ра­ми – гли­бо­ко очищає, оскільки має антибактеріальний ефект.

Єдина умо­ва – мед, вжи­ва­ний в кос­ме­тич­них цілях, не по­ви­нен нагріватися ви­ще 35 С, при- родної тем­пе­ра­ту­ри.

З не­давньо­го ча­су вив­ча­ють­ся і омолоджуючі властивості ме­ду. Цей про­дукт не­мов зна­хо­дить­ся на перетині рос­лин­но­го і тва­рин­но­го світу. А то­му ство­рен­ня кос­ме­ти­ки на йо­го основі – про­цес унікальний, справ­ж­ня алхімія.

Як кос­ме­тич­ний ком­по­нент мед при­ваб­ли­вий на­сам­пе­ред своїм при­род­ним по­ход­жен­ням і універсальністю за­сто­су­ван­ня: більшість ме­до­вих кос­ме­тич­них засобів підходять для будь-яких ділянок об­лич­чя і тіла й для всіх типів шкіри, вклю­ча­ю­чи чут­ли­ву.

Мед добре засвоюється шкірою і підсилює ефективність інших скла­до­вих кре­му. У медицині звер­ну­ли ува­гу на загоювальні якості ме­ду. Про­тя­гом 25 років про­фе­сор Бер­нар Дес­кот (Bernard Descottes), хірург і транс­план­то­лог, за­сто­со­ву­вав для загоєння ран пре­па­рат на основі тим`яно­во­го ме­ду.

Блискучі ре­зуль­та­ти тестів, про­ве­де­них за учас­тю 3000 пацієнтів, вик­ли­ка­ли інтерес і у косме- тологів, оскільки механізм загоєння ран схо­жий з про­це­сом ско­ро­чен­ня змор­шок.

Корисні якості ме­ду за­ле­жать не тільки від ви­ду рос­лин, з яких бд­жо­ли зби­ра­ли нек­тар, але і від екологічної об­ста­нов­ки тієї місцевості, де розташовується пасіка. Ву­ли­ки повинні пе­ре­бу­ва­ти в зоні, ба­га­тою ме­до­нос­ни­ми рос­ли­на­ми, які не об­роб­ля­ють пес­ти­ци­да­ми (бд­жо­ли зби­ра­ють нек­тар в радіусі при­близ­но 800 метрів на­вко­ло ву­ли­ка). Тільки тоді сам мед, а та­кож за­со­би на йо­го основі пов­ною мірою роз­к­ри­ють для нас свої цілющі властивості.

Сторінку підготувала Соломія МАМАН