Як наше тіло розповідає про здоров’я?

0
409

 

Як­що во­лос­ся випадає

Це один із пер­ших сигналів про «до­по­мо­гу», який подає наш організм, на­ма­га­ю­чись по­ка­за­ти, що у ньо­го щось не в по­ряд­ку.

Як­що во­лос­ся не­що­дав­но пе­ре­жи­ло фар­бу­ван­ня або хімічну за­вив­ку – вам, швид­ше за все, по­ре­ко­мен­ду­ють спеціальні мас­ки, баль­за­ми і лосьй­о­ни для зміцнення во­лос­ся.

Але ви­па­дан­ня во­лос­ся мо­же бу­ти озна­кою авітамінозу, точніше, нестачі вітамінів гру­пи «В». Дефіцит вітамінів, у свою чер­гу, мо­же роз­ви­ну­ти­ся внаслідок порушеної ро­бо­ти шлун­ку або ки­шеч­ни­ку. Інша по­ши­ре­на при­чи­на – гормональні по­ру­шен­ня.

Що ро­би­ти: необхідно ви­зна­чи­ти суть про­бле­ми. Для цьо­го важ­ли­во з‘ясу­ва­ти, як функціонує гор­мо­наль­на і шлун­ко­во-киш­ко­ва сис­те­ма, а та­кож досліджувати са­ме во­лос­ся на над­ли­шок/брак необхідних мікроелементів.

Як­що з‘яви­ли­ся прищі

Жир­на шкіра, прищі, вугрі, чорні крап­ки на шкірі, ак­не. Од­на з при­чин неприємних «явищ» – гіперфункція саль­них за­лоз. За­пус­ка­ють механізм гор­мо­ни – тес­тос­те­рон і кор­ти­зол.

Як­що зміст цих гормонів в організмі пе­ре­ви­ще­но, ви­роб­лен­ня шкірного са­ла відбувається ду­же ак­тив­но, в результаті чо­го з‘являється жир­ний блиск, тон шкіри стає сірим, струк­ту­ра по­рис­та, на ній по­га­но тримається макіяж, лег­ко з‘яв­ля­ють­ся за­па­лен­ня.

Інша при­чи­на – по­ру­шен­ня ро­бо­ти ки­шеч­ни­ку. Про­дук­ти хар­чу­ван­ня не пе­ре­роб­ля­ють­ся і за­сто­ю­ють­ся у шлун­ко­во-киш­ко­во­му тракті, на­ко­пи­чу­ють­ся в організмі ток­си­ни, печінка не справляється з їх пе­ре­роб­кою, в результаті порушується всмок­ту­ван­ня мікроелементів, що відображається на шкірі по­явою прищиків і за­па­лень.

Що ро­би­ти: ба­га­то кос­ме­тич­них засобів дозволяє за­мас­ку­ва­ти зовнішні про­яви, але не вирішити про­бле­му. Рекомендується прой­ти спеціальне об­сте­жен­ня на рівень тес­тос­те­ро­ну і кор­ти­зо­лу. Вар­то дослідити ро­бо­ту шлун­ку і печінки, здав­ши аналіз крові на біохімію, об­сте­жи­ти ки­шеч­ник на дисбактеріоз.

Як­що нігті ста­ли крих­ки­ми

Де­ко­ли, нігті ста­ють крих­ки­ми, по­чи­на­ють ла­ма­ти, слоїтися, мо­жуть змінити колір, ста­ти тон­ки­ми, на поверхні нігтя мо­жуть з‘яви­ти­ся смуж­ки… Всі ці озна­ки го­во­рять про по­ру­шен­ня здо­ров‘я.

На­прик­лад, білі пля­ми на нігтях свідчать про те, що в організмі, швид­ше за все, не вистачає заліза та цин­ку. Як­що нігтьова плас­ти­на ста­ла по­тов­ще­ною, а її колір – жов­ту­ва­тим, мож­ли­во, це од­на з гриб­ко­вих за­хво­рю­вань.

Крихкість нігтів найчастіше пов‘яза­на з не­пра­виль­ною ро­бо­тою щитовидної за­ло­зи, так як са­ме во­на відповідає за співвідношення в організмі кальцію і фос­фо­ру.

А як­що нігті несподівано ста­ли слоїтися, мож­ли­во, в організмі бракує вітамінів А і D чи є недолік мікроелементів (кремнію, се­ле­ну).

Що ро­би­ти: необхідно про­вес­ти дослідження внутрішнього мікроелементного скла­ду нігтьової плас­ти­ни. За ре­зуль­та­та­ми мож­на зрозуміти, яко­го вітаміну або мікроелемента вам не вистачає. Потім вик­лю­чи­ти грибкові ура­жен­ня нігтя, як­що во­ни є, і при необхідності звер­ну­ти­ся до лікаря міколога.

Як­що збільшилась ва­га

При­чин зайвої ва­ги мо­же бу­ти ба­га­то – від прос­то­го не­ба­жан­ня зай­ма­ти­ся со­бою до се­рй­оз­них гор­мо­наль­них по­ру­шень.

Крім іншого, на рівень ва­ги впли­ва­ють естрадіол і ти­рео­троп­ний гор­мон (ТТГ). Естрадіол – «гор­мон кра­си», він відповідає за фор­му­ван­ня жіночих ста­те­вих ознак, збе­ре­жен­ня пружності і молодості шкіри, блис­ку во­лос­ся. Але над­ли­шок цьо­го гор­мо­ну мо­же вик­ли­ка­ти ожиріння.

Гор­мон ТТГ регулює функцію щитовидної за­ло­зи, а зна­чить, впливає на обмінні про­це­си в організмі. При по­ру­шен­нях вирішити про­бле­му ва­ги не змо­жуть ні дієти, ні спеціальний ком­плекс тре­ну­вань.

Буває апе­тит не­мож­ли­во кон­тро­лю­ва­ти. Чо­му так відбувається? Вся спра­ва в пе­ре­го­нах цук­ру крові та порушенні ви­роб­ниц­т­ва інсуліну. За збільшення апе­ти­ту мо­же відповідати та­кож гор­мон леп­тин (йо­го недолік вик­ли­кав підвищений го­лод у піддослідних ми­шей).

Існує дум­ка, що при над­лиш­ку цьо­го гор­мо­ну реакція організму на ньо­го притупляється, то­му організм продовжує відчувати го­лод, од­но­час­но збільшуючи ви­роб­ниц­т­во леп­ти­ну.

Що ро­би­ти: на­сам­пе­ред, прой­ти об­сте­жен­ня на співвідношення в організмі найважливіших гормонів і на глю­ко­зу. За­раз в ба­гать­ох клініках існують комплексні про­гра­ми об­сте­жен­ня.

Як­що з‘яви­ло­ся не­ба­жа­не во­лос­ся

Звич­на спра­ва, ко­ли у жінки во­лос­ся присутнє на но­гах і ру­ках, в пах­во­вих за­па­ди­нах і зоні бікіні. Але ча­сом во­но з‘яв­ля­ють­ся там, де бу­ти не по­вин­но.

Йдеть­ся про ситуації, ко­ли во­лос­ся з‘являється на обличчі або на гру­дях.

Це го­во­рить про підвищену концентрацію в організмі чоловічих ста­те­вих гормонів (андрогенів), що не­без­печ­но і ба­га­то інших при­чин – зок­ре­ма, ви­ни­ка­ють по­ру­шен­ня ро­бо­ти яєчників і безпліддя.

Найпоширеніші при­чи­ни про­бле­ми – прий­ом де­я­ких лікарських препаратів, по­ру­шен­ня функції наднирників і яєчників, спадкові фак­то­ри.

Що ро­би­ти: звичні спо­со­би ви­да­лен­ня во­лос­ся до­по­мо­жуть вирішити про­бле­му ли­ше тим­ча­со­во. Рекомендується прой­ти об­сте­жен­ня на рівень ан­дро­ген­них гормонів і звер­ну­ти­ся до лікаря-ен­док­ри­но­ло­га.